Miljø- og klimatilpasset vejafvanding
- lær at projektere miljø- og klimatilpassede afvandingskonstruktioner til veje
Udbytte af kurset
Du får en grundlæggende viden om afvanding af vejen, med udgangspunkt i de kommende håndbøger som skal erstatte vejreglen for afvandingskonstruktioner, når vi skal belyse hvordan veje afvandes og klimatilpasses.
Herudover vil du blive orienteret om, hvilken indflydelse vand i vejkonstruktionen har på vejens bæreevne og hvordan det og overfladevand kan bortskaffes.
Du vil blive undervist i lovgivningen inden for miljøområdet, blandt andet miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven.
Det lærer du
»Formål med vejafvanding
»Nedbør og afstrømning i det åbne land og fra befæstede arealer samt udledning af vejvand til vandmiljøet
»Detailprojektering af vejens afvanding og dræning
»Klimatilpasning af vejens afvanding
»Vand i veje, indflydelse på bæreevne
»Udlederkrav og nedsivning
»Lovgivning og vandrammedirektivet
» Spørgsmål omkring klimatilpasning af veje mht. afvanding
»Orientering om Vejreglernes håndbøger i afvanding
»Eksempler på forskellige vejafvandingsløsninger herunder vejafvanding i udlandet.
Sådan er kurset
Kurset er baseret på forelæsninger om de enkelte emner med efterfølgende diskussioner. Endvidere er der to gruppeopgaver.
Deltagere
Kurset henvender sig til teknikere, der har brug for at kunne projektere vejafvanding, og andre, der ønsker at have en grundlæggende viden om vejafvanding og udledning, herunder lovgivningsforhold.
Undervisere
Kursusleder er Civilingeniør Ulrik Mørch Jensen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Ingeniør Rikard Birk Larsen, Vejdirektoratet.
Specielle forhold
Der er kaffebuffet med brød, saft og frugt fra kl. 07.30 på ankomstdagen
DATO20. november 2019 PRISKr. 4.900,00
STEDComwell Sorø, Sorø FRISTGennemført
ANTAL10 deltagere LEDIGE0 Pladser