Privatvejsloven II
Udbytte af kurset
Langt størstedelen af de 24.000 km registrerede private fællesveje findes i byer og bymæssige områder.

Her er vejmyndighedens opgaver flere, og der skal oftere foretages en afvejning mellem offentligretlige hensyn og private interesser.

Vi håber, at du ved deltagelse i dette kursus bliver bedre til at formulere dine afgørelser, og dermed tydeligere forklarer, hvorfor borgeren ikke altid kan få ret eller tilladelse.
Det lærer du
Private fællesveje i byer og bymæssige områder.

På dette kursus gennemgår vi følgende emner:
»Udlæg og anlæg
»Ibrugtagning
»Nedlæggelse og omlægning, herunder af private fællesveje på landet
»Vintervedligeholdelse og renholdels
Sådan er kurset
Gennem de planlagte 3 kurser er det vores ambition, at du får et sikkert kendskab til privatvejslovens regler, således at afgørelser truffet efter privatvejslovens regler bliver rigtige første gang, hvilket forøger tilliden til den kommunale forvaltning.

En anden og meget vigtig indsigt, vi gerne vil give dig, er at kunne sondre mellem de spørgsmål, som vejmyndigheden kan og skal forholde sig til, og spørgsmål som er af privatretlig karakter og dermed må henvises til afklaring ved domstolene.

Endelig vil vi hele vejen gennem kurset bruge og anskueliggøre anvendelse af centrale forvaltningsretlige principper, f.eks. notatpligt, partshøring og begrundelse.
Deltagere
Disse kurser retter sig især til såvel medarbejdere hos vejmyndighederne som deres eksterne rådgivere, der medvirker til den daglige administration af de private fællesveje.

Det er ikke nødvendigt, at du har været med på kursus I. Hvis du alene arbejder med private fællesveje i byer og sommerhusområder, kan du starte her.
Undervisere
Kursusleder er Chefkonsulent Ivan Skaaning Hansen, Vejdirektoratet. Øvrig underviser er Landinspektør Rasmus Ørtoft, Vejdirektoratet.
DATO11. september 2019 PRISKr. 3.000,00
STEDComwell Aarhus, Århus C FRISTGennemført
ANTAL25 deltagere LEDIGE18 Pladser