Miljø og klima

Vis kurser

Miljø og klima

Der investeres lige nu massivt i ombygning og nybygning af både veje, stier, pladser og andre områder, så de kan modstå og håndtere de klimaforandringer, der forårsager flere og flere tilfælde af blandt andet skybrud og oversvømmelser. Vi skal også arbejde med projekternes CO2 -belastning og se på, hvordan vi samlet kan minimere projekternes miljøpåvirkning, herunder støj, ressourceforbrug og biodiversitet.

Vi har også fokus på et godt arbejdsmiljø. Vi skal fortsat sikre en høj fremkommelighed og sikkerhed for alle og samtidig et godt arbejdsmiljø for vejarbejderne. Godt arbejdsmiljø samt god kommunikation og projektledelse i forbindelse med anlægs- og driftsprojekter på veje, stier og i byrummet, er helt central for at opnå succes og dermed både undgå uheld og konflikter.

For at kunne leve op til de mange nye krav og udfordringer, er det vigtigt, at du holder dig opdateret med den seneste nye viden på området.

VEJ-EU er derfor ved at udbygge vores udbud af kurser, konferencer og uddannelser inden for miljø og klima med fokus på de behov, som ønsket om en grøn udvikling skaber. Kan du ikke finde det, du søger her på siden, så tag fat i os. Så kan du være med til at skabe den udvikling, som VEJ-EU ønsker at understøtte.

 

Arbejdsmiljø
- fordi vi skal passe på hinanden.

En af de helt store udfordringer, når veje og anden infrastruktur skal anlægges eller vedligeholdes, er, at trafikanter og politikere ønsker høj fremkommelighed. Det ønske deler de fleste, men medarbejderne i anlægs- og driftsafdelingerne, rådgivere, politiet samt de entreprenører, der arbejder på vejene, skal også tage hensyn til høj sikkerhed for trafikanter og det bedste arbejdsmiljø for vejarbejderne. Det er disse ofte modstridende hensyn, der skal forenes, og det sker ved at kommunikere klart og præcist til alle involverede interessenter - trafikanter, medarbejdere og ikke mindst politikere.

Det kræver, at vi tænker i nye løsninger i forhold til fx ny viden og teknologi samt måden, vi trafikregulerer og afmærker på, dels at vi gennem god og målrettet kommunikation er i stand til at motivere trafikanterne til at respektere reguleringer og afmærkninger.

Vores kurser og konferencer har fokus på, at:

  • Uddanne medarbejderne i hvordan de kan sikre godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed i forbindelse med vejarbejde
  • Dele nyeste teknologi og viden inden for arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Klæde projektlederne på med vigtige adfærdsregulerende kommunikationsværktøjer, der skaber større forståelse og motivation blandt alle involverede interessenter, fx beboere og trafikanter, der bliver påvirket af vejarbejder og ikke mindst politikere.

 

Klimatilpasning
- fordi klimaændringerne kræver nye løsninger

Da projektering, anlæg og drift af klimatilpasningstiltag er relativt nyt, høstes der konstant vigtige erfaringer fra både større og mindre projekter rundt om i Danmark.

Vi har samlet disse erfaringer i forskellige kurser og konferencer, der har til formål at klæde dig på med den nyeste viden omkring projektering, anlæg og drift af permeable befæstelser, regnbede, grøfter, wadi'er og andre typer anlæg til afledning af regnvand lokalt (LAR) eller andre typer tiltag som forsinkelse og opmagasinering af regnvandet for at mindske tilstrømningen til de eksisterende afløbsledninger og andre afvandingsanlæg.

I 2018 åbnede vi for vores Vej- og klimakoordinatoruddannelse, som i foråret 2020 har gennemgået en total revision. Det betyder, at kursusindholdet er helt nyt i forhold til den tidligere uddannelse. Uddannelsen er målrettet projektledere og projekteringsansvarlige, der arbejder i krydsfeltet mellem vej- og afløbsprojekter, dvs. primært hos kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere. Netop det tværfaglige aspekt i klimatilpasningsprojekterne er nyt, fordi de rigtige løsninger oftest afhænger af mange givne parametre på den aktuelle lokation. Helt fra designfasen er man nødt til at have et samarbejde mellem såvel planlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører osv. for i fællesskab at finde de rigtige løsninger. Derfor er mange af vores kurser inden for klimatilpasning også velegnede til byplanlæggere og landskabsarkitekter, som kan få den nødvendige tekniske indsigt. 

Vores kurser har forskellige vinkler og tilgang til klimatilpasningsområdet – nogle er baseret på eksempler fra konkrete klimatilpasningsprojekter, andre er mere overordnede – men vores undervisere er alle eksperter, der til daglig arbejder inden for det område, de underviser i.


Vil du vide mere om klimatilpasning i Danmark, så besøg eventuelt klimatilpasning.dk, laridanmark.dk og regnvandskvalitet.dk.

 

For yderligere information kontakt:

Carsten Bredahl Nielsen
Tlf. 20 60 48 31
carsten@vej-eu.dk


 

Kursustitel Dato Varighed Sted

De nyeste artikler fra Trafik & Veje om Miljø og klima